ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ГРУПИ «ДИСЕРГЕЙТ» ПРО НЕДОВІРУ І ВІДКЛИКАННЯ ЧЛЕНІВ НАЗЯВО

Третій рік поспіль відповідальні особи не можуть налагодити функціонування НАЗЯВО, що в очах світової спільноти нищить репутаційний капітал України.
Однією із серйозних перешкод діяльності НАЗЯВО, яка не дозволяє сподіватися на ефективну роботу цього інституту, є академічна недоброчесність деяких його членів. Громадська антиплагіатна ініціатива «Дисергейт» неодноразово зверталася з відкритими заявами з цього приводу (див. додаток 1 та додаток 2). Проте, наші заяви, всупереч чинному законодавству та нормам академічної доброчесності, імплементація яких декларується в якості пріоритетів реформування освіти та науки, залишалися без належної відповіді. Незважаючи на це, група «Дисергейт» продовжує боротьбу за виконання норм Закону України «Про вищу освіту» та вимагає відкликання зі складу НАЗЯВО його членів, які безпосередньо причетні до плагіату або сприяють проявам академічної недоброчесності.

Представники громадської антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» виражають недовіру та вимагають відкликати із НАЗЯВО таких членів:

1. Волосовця О. П., який під час обрання до складу НАЗЯВО надав про себе недостовірну інформацію, приховавши факти про некоректні текстові запозичення в своїх статтях (плагіат), що підриває довіру до нього та діяльності, яку він має проводити в якості члена НАЗЯВО. Проведена активістами «Дисергейту» наукова експертиза статей Волосовця О. П. виявила присутність у них великої кількості частин текстів – дослівного перекладу на українську мову опублікованих результатів досліджень російських учених без посилань на джерело запозичень (див. додаток 3). Його співавтор та колишня аспірантка Врублевська С. В. була звільнена із ЗМНУ (див. додаток 4) на підставі експертизи текстових запозичень, яку надали члени нашої групи.

2. Вижву С. А., який, перебуваючи на посаді проректора з наукової роботи Київського національного університета ім. Тараса Шевченка (далі КНУ ім. Т. Шевченка), безвідповідально ставився до своїх прямих посадових обов’язків. Вижва С. А. безпосередньо брав участь у багаторічному корупційному та плагіатному скандалі – «справі Артамонової»: завідувачки кафедри журналістики Донецького національного університету, яка захистила докторську дисертацію за спеціальністю «соціальні комунікації» у 2009 р. у спецраді КНУ ім. Т. Шевченка. Навіть коли МОН України у жовтні 2014 р. позбавило Артамонову І. М. наукового ступеня, то Вижва С. А. так і не притягнув до відповідальності винних осіб. Бездіяльність проректора з наукової роботи спричинила руйнування фаховості, якості наукової діяльності в Інституті журналістики КНУ ім. Т. Шевченка та призвела до систематичних захистів дисертацій, побудованих на численних некоректних текстових запозиченнях (плагіаті). Це, наприклад, «справа родини Демченків» та їхніх аспірантів, факти плагіату яких підтверджено в офіційному листуванні з ректоратами окремих ВНЗ України (див. додатки 5, 6, 7). У журналах з Переліку наукових фахових видань Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка систематично друкувалися статті з некоректними текстовими запозиченнями. Таким чином, якщо Вижва С. А. в якості проректора з наукової роботи не зміг організувати належну, відповідальну роботу, по-перше, спеціалізованих рад, по-друге, редакційних колегій фахових наукових видань, по-третє, комісій експертиз з приводу численних заяв щодо випадку плагіату в університеті, він, очевидно, не зможе якісно виконувати обов’язки члена НАЗЯВО.

3. Гурака Р. В., «наукова стаття» якого «Юридична освіта в США» виявилася дослівним перекладом окремих російськомовних статей інших авторів, і в авторефераті якого група «Дисергейт» також виявила некоректні запозичення (див. додатки 8 і 9).
Таким чином, Волосовець О. П., Вижва С. А., Гурак Р. В., які внаслідок недоброчесної поведінки зруйнували свою репутацію, не можуть залишатися членами НАЗЯВО.

Також вимагаємо перевірити на плагіат дисертації інших членів НАЗЯВО, щодо яких існують заяви інших осіб про наявність плагіату в їхніх дисертаціях, зокрема Бабака С. В. та С. Бондарчука С. М.

Представники громадської антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» висловлюють недовіру ректорам, які не дотримуються норм академічної доброчесності, Закону України «Про вищу освіту», зокрема причетні до справ із захистом дисертацій з некоректним текстовими запозиченнями (плагіату) та не здатні організувати якісний контроль за діяльністю підпорядкованих кадрів, наприклад таким із них:

1. Губерському Л. В. – ректору КНУ ім. Тараса Шевченка. Він допустив ситуацію, що в Інституті журналістики систематично, по-перше, у журналах з Переліку наукових фахових видань друкуються статті з некоректними текстовими запозиченнями (плагіатом); по-друге, захищаються дисертації з плагіатом; по-третє, працівники Інституту журналістики, які безпосередньо причетні до цих справ, не несуть жодної відповідальності; по-четверте, члени ректорату, наприклад, згадуваний вище Вижва С. А., не реагують на виявлені факти плагіату відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

2. Полякову М. В. – ректору Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, за недбале ставлення до виконання функції контролю, що призвело до системної плагіатної діяльності родини Демченків, їхніх аспірантів – нині працівників університету; Токовенка О. С., за функціонування наукових видань в університеті, в яких систематично друкуються статті з плагіатом («Вісник Дніпропетровського університету: науковий журнал. – Серія: Соціальні комунікації»; «Вісник Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Серія: Філософія, соціологія, політологія»; «Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ»).

3. Ніколаєнку С. М. – ректору Національного університету біоресурсів і природокористування, за академічну недоброчесність у справі захисту докторської дисертації та корупційні дії на користь Кириленко К. М. – дружини Віце-прем’єр-міністра України Кириленка В. А., а також за плагіат у власній докторській дисертації, викритий активістами «Дисергейту» (див. додатки 10 і 11).

Закликаємо Організаційний комітет Третього всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів державної форми власності провести перевірку на дотримання норм академічної доброчесності всіх кандидатів, яких висунули трудові колективи державних ВНЗ України та зачитати це звернення під час роботи цього з’їзду.

З повагою, представники антиплагіатної ініціативи «Дисергейт»:
1. Благодєтєлєва-Вовк Світлана, канд. екон. наук, доц., ГО ТРОН.
2. Болдирєв Олексій, канд. біол. наук, науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.
3. Досенко Віктор, докт. мед. наук, проф., завідувач відділу Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.
4. Єгорченко Ірина, канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України.
5. Пархоменко Тетяна, докт. філос. наук, проф.
6. Сингаївська Алла, канд. філос. наук, Центр науково-освітньої етики.
7. Смірнов Олег, канд. біол. наук, доцент СумДУ.
8. Шестакова Елеонора, докт. філол. наук., член міжнародної медіалінгвістичнокомісії (від України) Міжнародного комітету славістів (під патронатом ЮНЕСКО).

Додатки-посилання:
1. Відкрита заява групи «Дисергейт» про недовіру деяким членам НАЗЯВО // Сайт «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» - http://false-science.ucoz.ua/news/vidkrita_zajava_grupi_disergejt_pro_nedoviru_dejakim_chlenam_nazjavo/2016-07-29-26
2. Відкрита заява групи «Дисергейт» відносно посадовців найвищого рангу, відповідальних за руйнування системі освіти і науки України // Сайт «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» - http://false-science.ucoz.ua/news/vidkrita_zajava_grupi_disergejt_vidnosno_posadovciv_najvishhogo_rangu_vidpovidalnikh_za_rujnuvannja_sistemi_osviti_i_nauki_ukrajini/2017-01-03-39
3. Смірнов О. Як професор Волосовець поставив на потік фальшиві статті: черговий «шедевр» // Сайт «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» - http://false-science.ucoz.ua/news/jak_profesor_volosovec_postaviv_na_potik_falshivi_statti_chergovij_shedevr/2016-06-26-25
4. Посилання на сторінку 1 та 2 відповідь ЗНМУ щодо звернення за фактом виявлення плагіату у статтях Волосовця та Врублевської: 1 - https://drive.google.com/open?id=0B3nMUulo-gw_aDBGVHZaZllaNmM ; 2 - https://drive.google.com/open?id=0B3nMUulo-gw_TDFVQ2VpbDFEZ3M
5. Копія відповіді ДНУ ім. О. Гончара на звернення Шестакової Е. Г. щодо фактів виявлення плагіату у роботах членів родини Демченків - https://drive.google.com/open?id=0B3nMUulo-gw_SmYyRnZ4Y0wxTjg
6. Копія відповіді ДНУ ім. О. Гончара на звернення Шестакової Е. Г. про звільнення Демченка С. В.- https://drive.google.com/open?id=0B3nMUulo-gw_Rk1KVEpFTTFkbE0
7. Копія відповіді КНУ ім. Т. Шевченка на звернення Шестакової Е. Г. про визнання фактів плагіату у публікаціях родини Демченків - https://drive.google.com/open?id=0B3nMUulo-gw_T3JIY202ZjVlaDg
8. Смірнов О. Знайомтеся: новий член НАЗЯВО кандидат юридичних наук Руслан Гурак — теж плагіатор! // Сайт «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» - http://false-science.ucoz.ua/news/znajomtesja_novij_chlen_nazjavo_kandidat_juridichnikh_nauk_ruslan_gurak_tezh_plagiator/2016-09-10-29
9. Смірнов О. Дисертація члена НАЗЯВО юриста Руслана Гурака як дзеркало російської дисертації // Сайт «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» - http://false-science.ucoz.ua/news/disertacija_chlena_nazjavo_jurista_ruslana_guraka_jak_dzerkalo_rosijskoji_disertaciji/2016-09-22-32
10. Пархоменко Т. Докторська дисертація Катерини Кириленко і відвертий плагіат // УП - http://life.pravda.com.ua/columns/2016/01/13/206334/
11. Пархоменко Т. Плагіат Ніколаєнка. Екс-міністр і керівник спецради, що присудила ступінь дружині Кириленка, – теж крадій текстів // УП - https://life.pravda.com.ua/columns/2016/11/30/220201/

наука

Блог: Світлана Благодєтєлєва-Вовк освіта

Знак гривні
Знак гривні